🌻Câu 1: 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra thời gian nào?
A. Từ ngày 19 - 4 - 2001 đến ngày 22 - 4 - 2001.
B. Từ ngày 19 - 5 - 2001 đến ngày 22 - 5 - 2001.
C. Từ ngày 19 - 6 - 2001 đến ngày 22 - 6 - 2001.
D. Từ ngày 19 - 7 - 2001 đến ngày 22 - 7 - 2001.

🌻Câu 2: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra thời gian nào?
A. Từ ngày 18 - 4 - 2006 đến ngày 25 - 4 - 2006.
B. Từ ngày 19 - 4 - 2006 đến ngày 26 - 4 - 2006.
C. Từ ngày 20 - 4 - 2006 đến ngày 27 - 4 - 2006.
D. Từ ngày 21 - 4 - 2006 đến ngày 28 - 4 - 2006.

🌻Câu 3: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra thời gian nào?
A. Từ ngày 19 - 11 - 2011 đến ngày 22 - 11 - 2011.
B. Từ ngày 13 - 10 - 2011 đến ngày 22 - 10 - 2011.
C. Từ ngày 12 - 02 - 2011 đến ngày 19 - 02 - 2011.
D. Từ ngày 12 - 01 - 2011 đến ngày 19 - 01 - 2011.

🌻Câu 4: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc …… của Đảng Cộng sản Việt Nam.
A. Lần thứ V.
B. Lần thứ VI.
C. Lần thứ VII.
D. Lần thứ VIII.

🌻Câu 5: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011). Từ thực tiễn phong phú của cách mạng, Đảng đã rút ra mấy bài học kinh nghiệm lớn?

A. Ba bài học.
B. Bốn bài học.
C. Năm bài học.
D. Sáu bài học.

🌻Câu 6: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) gồm bao nhiêu đặc trưng?
A. 7 đặc trưng.
B. 8 đặc trưng.
C. 9 đặc trưng.
D. 10 đặc trưng.

🌻Câu 7: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra thời gian nào?
A. Từ ngày 21 - 01 - 2016 đến ngày 29 - 01 - 2016.
B. Từ ngày 19 - 01 - 2016 đến ngày 27 - 01 - 2016.
C. Từ ngày 20 - 01 - 2016 đến ngày 28 - 01 - 2016.
D. Từ ngày 18 - 01 - 2016 đến ngày 26 - 01 - 2016.

🌻Câu 8: Từ khi thành lập Đảng cho đến nay Đảng ta có tất cả bao nhiêu đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư.  
A. 10 đồng chí.
B. 11 đồng chí.
C. 12 đồng chí.
D. 13 đồng chí.

🌻Câu 9: Chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là?
A. “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
B. “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
C. “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
D. “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

🏅Câu 10: Bạn dự đoán bao nhiêu lượt người tham gia trong cuộc thi của tuần thứ Tám này là 7.535 lượt người