👨‍💻
👨‍💻
👨‍💻
👨‍💻
👨‍💻
👨‍💻
- Cán bộ, công chức, viên chức.
Lực lượng vũ trang.
- Hưu trí.
- Nội trợ.
- Công nhân.
- Buôn bán, kinh doanh.
- Lao động tự do.
- Học sinh.
- Sinh viên.
THỜI GIAN CÒN LẠI CUỘC THI 
TUẦN 3
TỪ NGÀY 11/11/2019 ĐẾN 15/11/2019KÍNH CHÚC CÁC THÍ SINH THẬT NHIỀU SỨC KHỎE
VÀ THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG

🌻Câu 1: Câu thơ dưới đây được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?
“Còn non, còn nước, còn người,
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!”
A. Lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ cứu nước.
B. Di chúc.
C. Dân vận.
D. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
🌻Câu 2: Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra trách nhiệm to lớn của Đảng với Nhân dân, đó là gì?
A. Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
B. Làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân có học hành...
C. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.
D: Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm lo đến đời sống của nhân dân.
🌻Câu 3: Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (bản được công bố năm 1969), khi nói về Đảng, lời dặn đầu tiên của Người là gì?
A. Vấn đề đoàn kết.
B. Thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình.
C. Thực hiện chế độ sinh hoạt và kỷ luật Đảng phải nghiêm minh.
D. Cả ba phương án trên.

🌻Câu 4: “Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được”. Anh chị hãy cho biết câu trên được trích từ tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
A. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
B. Dân vận.
C. Di chúc.
D. Sửa đổi lối làm việc.

🌻Câu 5: Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” được Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng bút danh nào dưới đây?
A. Nguyễn Ái Quốc.
B. T.L.
C. Hồ Chí Minh.
D. X.Y.Z.

🌻Câu 6: Hãy chọn đáp án đúng dưới đây điền vào chỗ trống “Trải qua 39 năm đấu tranh oanh liệt, làm Cách mạng Tháng Tám thành công, kháng chiến lần thứ nhất thắng lợi và ngày nay vừa chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Nhân dân ta tin tưởng rằng: ……………………… đã đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”?
A. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
B. Đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt.
C. Sự lãnh của Đảng, sự đoàn kết của nhân dân.
D. Sự đoàn kết thống nhất của Đảng.
🌻Câu 7: Chi bộ Cộng Sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập vào thời gian nào, ở đâu?
A. 3 -1929, số nhà 5D, phố Hàm Long - Hà Nội.
B. 3 -1929, Đình Bảng - Bắc Ninh.
C. 3 - 1929, Bà điểm - Hóc Môn.
D. 3 - 1929, số nhà 312, phố Khâm Thiên - Hà Nội.

🌻Câu 8: Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam có đại diện tổ chức Đảng nào tham dự?  
A. Đông dương Cộng sản Đảng, Đông dương Cộng sản Liên đoàn.
B. Đông dương Cộng sản liên đoàn, An nam Cộng sản Đảng.
C. Đông dương Cộng sản Đảng, An nam Cộng sản Đảng.
D. Đông dương Cộng sản Đảng, An nam Cộng sản Đảng, Đông dương Cộng sản Liên đoàn.

🌻Câu 9: Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam có bao nhiêu đại biểu tham dự?
A. 2 Đại biểu.
B. 3 Đại biểu.
C4 Đại biểu.
D. 5 Đại biểu.

🏅Câu 10: Bạn dự đoán bao nhiêu lượt người tham gia trong cuộc thi của tuần thứ ba này?
(nếu bạn đã chắc chắn câu trả lời của mình thì nhấn nút gửi bài thi)


ĐÁP ÁN CÂU HỎI THI TUẦN THỨ NHẤT

🌻Câu 1: Hãy cho biết tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên báo Sự Thật, số 120, vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 15 tháng 10 năm 1930.
B. Ngày 15 tháng 10 năm 1941.
C. Ngày 15 tháng 10 năm 1945.
D. Ngày 15 tháng 10 năm 1949.

🌻Câu 2: Trong nội dung bài báo “Dân vận” (đăng trên Báo Sự thật, số ra ngày 15-10-1949) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xác định Ai phụ trách dân vận?
A. Cán bộ đảng.
B. Tất cả cán bộ chính quyền.
C. Tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân.
D. Cả B và C.

🌻Câu 3: Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Dân vận” là gì?
A. Là vận động tất cả lực lượng không để sót một người dân nào để thực hiện những công việc nên làm.
B. Là vận động mỗi người dân không để sót người dân nào, để thực hiện những công việc nên làm, những công việc của Chính phủ và Đoàn thể giao cho.
C. Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Ðoàn thể đã giao cho.
D. Là vận động tất cả lực lượng để thực hành những công việc đoàn thể giao cho.

🌻Câu 4: Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên Báo Nhân dân, số 5409, vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 3 tháng 2 năm 1969.
B. Ngày 3 tháng 4 năm 1969.
C. Ngày 3 tháng 5 năm 1969.
D. Ngày 3 tháng 6 năm 1969.

🌻Câu 5: Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt động hằng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ, đảng viên ta tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang”. Câu trên được trích trong tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
A. Di chúc.
B. Sửa đổi lối làm việc.
C. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
D. Dân vận.

🌻Câu 6: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc trong khoảng thời gian nào?
A. 10/5/1965 – 19/5/1969.
B. 19/5/1965 – 19/5/1969.
C. 03/02/1965 - 03/02/1965.
D. 02/9/1965 – 02/9/1969.

🌻Câu 7: Di chúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh sửa chữa, bổ sung vào những năm nào?
A. 1966, 1967.
B. 1966, 1968, 1969.
C. 1965, 1966, 1969.
D. 1965, 1967, 1968, 1969.

🌻Câu 8: Tổ chức Cộng sản đầu tiên được thành lập ở Việt Nam là?  
A. An Nam Cộng sản Đảng.
B. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
C. Đông dương Cộng sản Đảng.
D. Hội Việt nam Cách mạng Thanh niên.

🌻Câu 9: Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu, thời gian nào?
A. Tại Quảng Châu - Trung Quốc, từ ngày 03 đến 07/02/1930.
B. Tại Thượng Hải  - Trung Quốc, từ ngày 03 đến 07/02/1930.
C. Tại Hương Cảng, Trung Quốc, từ ngày 03 đến 07/02/1930.
D. Tại Phố Quan Công - Ma Cao - Trung Quốc, từ ngày 03 đến 07/02/1930.

🏅Câu 10: Số lượt người tham gia trong cuộc thi của tuần thứ nhất là:
6.075 lượt người (Sáu nghìn không trăm bảy mươi lăm).